Provozní řád internetových stanic

Dodatek knihovního řádu Městské knihovny ve Slušovicích

Městská knihovna ve Slušovicích umožňuje přístup veřejnosti (dále jen „uživatelé“) na Internet za těchto podmínek:

 

 • Přístup na internet je zdarma.
 • Jednorázově je uživateli umožněna práce s internetem maximálně 30 minut.
 • Pokud není uživatel zároveň čtenářem knihovny, je povinen poskytnout pracovníkům knihovny průkaz totožnosti.
 • Uživatel do 15 let musí mít od rodičů nebo od svého zákonného zástupce podepsán souhlas s tím, že bude používat internet v knihovně. Formulář pro tento souhlas je k dispozici u pracovníků knihovny. U nových přihlášek pro děti je již souhlas či nesouhlas s přístupem na internet součástí přihlášky. Pro možnost ověření souhlasu rodičů je u uživatelů do 15 let potřeba, aby byli registrováni jako čtenáři. Internet je pro ně zpřístupněn především pro studijní účely (není povoleno hrát hry, chatovat apod.). 
 • Přístup na internet je možno předem rezervovat telefonicky nebo osobně v knihovně.
 • Internet je v Městské knihovně ve Slušovicích zpřístupněn jakožto zdroj informací sloužících výhradně k osobní potřebě uživatelů a především jejich studijní potřebě.
 • Není dovoleno měnit nastavení počítače, plochy, ukládat data na flash karty a spouštět programy stažené z internetu. Je možné uložit data na své cd, pokud je přinesete zabalené ve fólii, aby bylo jasné, že cd ještě nebylo použité.
 • Je zakázáno vyhledávat, prohlížet, tisknout a šířit www stránky s pornografickým nebo národnostně a nábožensky urážlivým obsahem, stránky propagující rasismus, násilí nebo podněcující k užívání drog.
 • Je zakázáno provozovat hazardní hry a vše, co je neslučitelné s platnými právním předpisy ČR.
 • Je zakázáno hrát bojové a pohoršující hry a hry odporující základním etickým normám.
 • Uživatel nesmí vykonávat žádnou činnost, která by poškodila provoz počítače, periferií nebo sítě.
 • Uživatel se nesmí pokoušet o obcházení prostředků ochrany dat.
 • Uživatel musí respektovat všechna autorská práva stanovená platnými právními předpisy. Získané informace není povoleno jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat, prodávat nebo jinak využívat, zejména ke komerčním účelům.
 • Je zakázáno mazat historii navštívených stránek.
 • Veškeré náklady, které vzniknout Městské knihovně ve Slušovicích v důsledku nekorektního nebo neautorizovaného přístupu k elektronickým bázím a dokumentům, či poškození technického vybavení, je uživatel povinen uhradit.
 • Uživatel musí respektovat soukromí čtenářů a návštěvníků Městské knihovny ve Slušovicích a zachovávat základní etické normy.
 • V případě potřeby může uživatel požádat pracovníky Městské knihovny ve Slušovicích o pomoc a konzultaci.
 • Uživatel je povinen dbát pokynů pracovníků knihovny.
 • Při porušování provozního řádu internetových stanic může být uživateli zamítnut přístup na Internet.
 •  Souhlas s těmito podmínkami stvrzuje uživatel před započetím práce svým podpisem.

 

 

Tento dodatek knihovního řádu nabývá platnosti dne 28. 11. 2012