Knihovní řád

 Knihovní řád

 

Městské knihovny ve Slušovicích

 

I.

Všeobecná ustanovení

 

Čl. 1

Knihovní řád

 

 1. Knihovní řád Městské knihovny ve Slušovicích je vydán na základě Zřizovací listiny Městské knihovny ve Slušovicích a podle zákona č. 257/2001 Sb., o veřejných knihovnických službách a podmínkách jejich poskytování (knihovního zákona) (dále jen knihovní zákon).
 1. Knihovní řád vymezuje vztah mezi Městskou knihovnou ve Slušovicích a uživateli a podmínky poskytování knihovnických a informačních služeb. Jeho nedílnou součástí jsou přílohy a dodatky.

 

 

 

Čl. 2

Poslání knihovny

 

 1. Městská knihovna ve Slušovicích je veřejně přístupnou univerzální knihovnou, která získává, odborně zpracovává, spravuje, uchovává a ochraňuje knihovní fond literatury a dalších druhů dokumentů (časopisy, noviny, mapy, hudebniny, elektronické dokumenty a další informační prameny). Půjčuje prezenčně a absenčně výše uvedené druhy dokumentů. Poskytuje knihovnické, bibliografické a informační služby svým uživatelům.
 1. V souladu s knihovním zákonem Městská knihovna ve Slušovicích realizuje právo občana na svobodný a rovný přístup k informacím a tím naplňuje čl. 17 odst. 4 Listiny základních práv a svobod.

 

 

Čl. 3

Veřejné knihovnické a informační služby

 

 1. Knihovna poskytuje veřejné knihovnické a  informační služby v souladu s knihovním zákonem:
 • zpřístupňování dokumentů z knihovního fondu Městské knihovny ve Slušovicích nebo prostřednictvím meziknihovních služeb (dále MVS) z knihovního fondu jiné knihovny,
 • poskytování ústních bibliografických, referenčních a faktografických informací a rešerší,
 • zprostředkování informací z vnějších informačních zdrojů, zejména informací ze státní správy a samosprávy,
 • umožnění přístupu k informacím na internetu,
 • kulturní, výchovné a vzdělávací činnosti,

 

 1. Informace o Městské knihovně ve Slušovicích a její elektronické služby jsou přístupné prostřednictvím WWW (www.slusovice.knihovna.cz) a elektronické pošty (knihovna.slusovice@cmail.cz, knihovna@slusovice.cz ).
 1. Knihovna účtuje poplatky (úhradu skutečně vynaložených nákladů) za registraci uživatelů, za reprografické služby a za některé specializované služby. Na tyto poplatky (za tuto úhradu skutečně vynaložených nákladů) může být vyžádána i finanční záloha.  
 1. V souladu s knihovním zákonem poskytuje Městská knihovna ve Slušovicích zdarma služby uvedené v bodem 3.a) až 3.e) s výjimkou zpřístupňování dokumentů z knihovních fondů jiných knihoven (poštovné)Ceník placených služeb je uveden v Příloze 2. Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, poplatky za služby, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány podle zásad KŘ a ve výši stanovené Ceníkem.

 

 

Čl. 4

Přístupnost knihovny a provozní doba

 

       1.   Uživatelé mají volný přístup do půjčovny a čítárny.

2.   Do archivu a do technické místnosti nemají uživatelé přístup

3.   Provozní doba, po kterou je knihovna zpřístupněna veřejnosti, je uvedena v Příloze 3 a zveřejněna z vstupu do prostor, kde knihovna sídlí, a na WWW knihovny. V době letních prázdnin, v období vánočních svátků a v dalších odůvodněných případech může být provozní doba a poskytování služeb upraveno.

       4.   V budově Městské knihovny ve Slušovicích je umožněn bezbariérový pohyb.

 

 

 

Čl. 5

Podmínky registrace uživatele a ochrana osobních údajů

 

 1. Registrace uživatele je povinná, pokud chce využívat služby knihovny, které jsou poskytovány adresně (absenční výpůjčky, objednávky z archivu knihovny, rezervace dokumentů, MVS, prezenční výpůjčky vzácného a historického fondu).
 2. Registrovaným uživatelem se stává občan zaevidováním, vydáním čtenářského průkazu a zaplacením ročního registračního poplatku (Příloha). Uživatelem knihovny se může stát každá osoba s trvalým nebo dlouhodobým ppobytem v České republice, která tuto skutečnost doloží:
 • občané ČR – občanským průkazem
 • občané evropských států – průkazem totožnosti s fotografií a dokladem o trvalém bydlišti,
 • občané třetích států (mimo Evropu) – průkazem totožnosti s fotografií a dokladem o povolení trvalého nebo dlouhodobého pobytu v ČR,

             Občané států mimo ČR povinně uvedou v přihlášce kontaktní adresu v ČR.

3. Uživatelem knihovny se může stát dítě do 15 let, které prokáže svoji totožnost přiměřeným způsobem, po písemném souhlasu rodiče či zákonného zástupce na přihlášce.

4. Pro registraci uživatel vyplní základní identifikační a další údaje na přihlášce uživatele. Základní identifikační údaje uživatele (u uživatelů do 15 let i základní identifikační údaje rodiče nebo zákonného zástupce) ověřuje pracovník Městské knihovny ve Slušovicích provádějící registraci podle platných osobních dokladů, kterými lze ověřit všechny základní identifikační údaje (jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu, datum narození, druh a číslo osobního dokladu, stát, který tento doklad vydal, není-li jím ČR).

Dalšími údaji jsou:

 • kontaktní adresa pro zasílání zpráv v případě, že je rozdílná od adresy trvalého bydliště,
 • údaj o sociální skupině (student prezenčního studia, důchodce) sloužící knihovně ke stanovení výše registračního poplatku,
 • dobrovolné údaje (e-mail, telefon) sloužící ke komunikaci s uživatelem
 • na přihlášce uživatele do 15 let vyjádření rodičů k používání internetu či souhlas s používáním internetu na zvláštním listu.

Údaj o studiu dokládá uživatel platným studijním dokladem nebo potvrzením školy,  z něhož je zřejmé, že jde o prezenční formu studia. Důchodci předkládají rozhodnutí o přiznání starobního nebo plného invalidního důchodu.

Podpisem přihlášky uživatel zapsané údaje potvrzuje, zavazuje se oznámit jejich změny a plnit ustanovení platného Knihovního řádu Městské knihovny ve Slušovicích včetně všech závazků z toho vyplývajících. Dalším podpisem stvrzuje, že byl seznámen se zpracováním svých osobních údajů uvedených na přihlášce v evidenci Městské knihovny ve Slušovicích za účelem vedení knihovnických agend.

Bez řádného vyplněné přihlášky uživatel nemůže být zaregistrován. U dětí do 15 let podepisuje přihlášku a vyjádření ke zpracování osobních údajů dítěte a svých rodič nebo zákonný zástupce. Rovněž přebírá za nezletilého uživatele veškerou zodpovědnost za dodržování Knihovního řádu Městské knihovny ve Slušovicích ze strany dítěte, včetně všech závazků z toho vyplývajících.

5. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů v platném znění, Městská knihovna ve Slušovicích zabezpečí, že osobní údaje uživatelů budou použity pouze pro vedení knihovnických agend tak, aby bylo umožněno poskytování knihovnických a informačních služeb a byla zabezpečena ochrana knihovního fondu.  Osobní údaje budou použity pouze pro tyto účely po dobu trvání uživatelského vztahu. Po ukončení uživatelského vztahu budou uchovány po dobu nezbytnou pro zpracování roční statistiky a následně budou likvidovány. K ukončení uživatelského vztahu dochází dva roky od uživatelovy poslední návštěvy v knihovně, pokud uživatel zároveň nemá vůči knihovně žádné závazky. Osobní údaje budou chráněny před zneužitím a nebudou poskytnuty třetím osobám.

Dále Městská knihovna ve Slušovicích zpracovává údaje služební:

 • údaje o registraci a čtenářském průkazu,
 • údaje o transakcích – registrace výpůjčky, její prolongace a vrácení, odeslané upomínky, objednávky a výpůjčky prostřednictvím MVS,
 • údaje účetní, tj. údaje o provedených finančních transakcích mezi uživatelem a Městskou knihovnou ve Slušovicích (zřizovatelem Městem Slušovice),

 

 1. Roční registrace platí 365 dní. Po tuto dobu opravňuje uživatele k užívání všech služeb v knihovně, pro něž byla registrace provedena. Po uplynutí roční registrace je uživatel v případě dalšího zájmu o služby Městské knihovny ve Slušovicích povinen obnovit její platnost, včetně zaplacení ročního registačního poplatku. Při obnovení registrace předkládá k ověření údajů uváděných na přihlášce doklad totožnosti, doklad o studiu nebo o přiznání důchodu.
 2. Registrovaný uživatel je povinen neprodleně hlásit knihovně změnu kteréhokoliv údaje uvedeného na přihlášce.
 3. V případě, že uživatel nebude souhlasit s poskytnutím osobních údajů, nebude moci být zaregistrován a nebude moci využívat služeb knihovny, které jsou poskytovány adresně.
 4. Při návštěvě knihovny, kdy uživatel využívá pouze prezenční služby, se registrace nevyžaduje, kromě prezenčního půjčování vzácného a historického fondu.
 5. Registrace uživatele zaniká, pokud:
 1. uživatel neobnoví platnost registrace,
 2. uživatel ukončí užívání služby, pro kterou byl jednorázově registrován,
 3. uživatel požádá písemně o zrušení registrace v Městské knihovně ve Slušovicích,
 4. byla uživateli zrušena registrace z důvodu přestupku vůči tomuto knihovnímu řádu.
 1. Základní podmínkou ukončení registrace ve všech případech je, že uživatel má vypořádané všechny závazky vůči Městské knihovně ve Slušovicích. Registrační poplatek se nevrací.
 2. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů v platném znění, Městská knihovna ve Slušovicích zabezpečí, že osobní údaje uživatelů budou použity pouze pro vedení knihovnických agend tak, aby bylo umožněno poskytování knihovnických a informačních služeb a byla zabezpečena ochrana knihovního fondu. Osobní údaje budou použity pouze pro tyto účely po dobu trvání uživatelského vztahu. Po ukončení uživatelského vztahu budou uchovány po dobu nezbytnou pro zpracování roční statistiky a následně budou anonymizovány a likvidovány. Osobní údaje budou chráněny před zneužitím a nebudou poskytnuty třetím osobám. Podrobněji upravuje ochranu osobních údajů Příloha č. 4 Poučení o ochraně osobních údajů uživatelů v Městské knihovně ve Slušovicích

 

 

Čl. 6

Čtenářské průkazy

 

 1. Čtenářské průkazy jsou dokladem pro styk uživatele s Městskou knihovnou ve Slušovicích. Jsou vydávány na základě vyplněné přihlášky, po kontrole osobních dat a zaplacení registračního poplatku (Příloha 2).
 2. Průkaz je nepřenosný a za jeho zneužití ručí registrovaný uživatel, který je povinen hlásit knihovně jeho ztrátu. Za vydání duplikátu platí uživatel manipulační poplatek (Příloha č. 2). Při opakované ztrátě z nedbalosti může knihovna uživateli odebrat půjčovní právo.
 3. Registrovaným uživatelem přestává být ten, kdo se sám odhlásí, kdo si během 365 dní od poslední registrace nevypůjčí aspoň jeden dokument nebo kdo nezaplatí registračnÍ poplatek a přitom nemá vůči Městské knihovně ve Slušovicích žádné závazky.
 4. Uživatelem přestává být a služby Městské knihovny ve Slušovicích nemůže využívat ten, kdo úmyslně nebo z nedbalosti zaviní poškození dokumentů nebo způsobí Městské knihovně ve Slušovicích jinou škodu a odmítá poskytnout předepsanou náhradu, kdo je vedoucí Městské knihovny ve Slušovicích vyloučen z řad uživatelů pro porušovánÍ knihovního řádu, předpisů platných pro knihovny a pokynů pracovníků Městské knihovny ve Slušovicích.
 5. Evidenci nelze uživateli zrušit, pokud nemá vyřízeny závazky vůči Městské knihovně ve Slušovicích (nevrácené dokumenty, nezaplacené upomínky, škody apod.).
 6. Ztrátu průkazu je uživatel povinen hlásit bezodkladně Městské knihovně ve Slušovicích. Jakmile je ztráta ohlášena, Městská knihovna ve Slušovicíc zablokuje tomuto uživateli uživatelská práva z důvodu zamezení zneužití ztraceného čtenářského průkazu jinou osobou, a to až do vystavení náhradního čtenářského průkazu nebo do oznámení, že pominul důvod k zablokování.
 7. Vydání nového průkazu je zpoplatněno (viz. Příloha č. 2). Vydáním nového průkazu ztrácí původní průkaz platnost.
 8. Předložení čtenářského průkazu vydaného jinému uživateli s úmyslem uvést knihovnu v omyl a obohatit se, může být kvalifikováno jako přestupek proti majetku podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, (ve znění pozdějších předpisů) nebo jako podvod podle zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon (ve znění pozdějších předpisů).

 

 

Čl. 7

Povinnosti uživatele knihovny

 1. Knihovní fond a veškeré zařízení knihovny jsou majetkem Města Slušovice. Každý uživatel knihovny je povinen chránit vybavení knihovny i knihovní fond a předcházet škodám. Náhradu případných škod je uživatel povinen uhradit podle příslušných ustanovení občanského zákoníku (případně obchodního zákoníku) souvisejících předpisů a Knihovního řádu Městské knihovny ve Slušovicích.
 2. Uživatelé jsou povinni dodržovat ustanovení Knihovního řádu Městské knihovny ve Slušovicích, obecných právních norem a pokyny zaměstnanců knihovny. Registrovaní uživatelé jsou povinni předložit knihovní průkaz při evidenci výpůjčky a při vracení dokumentů. Všichni uživatelé knihovny jsou povinni podřídit se opatřením potřebným k ochraně zdraví uživatelů i zaměstnanců a majetku knihovny.
 3. Odnášení dokumentů z knihovního fondu Městské knihovny ve Slušovicích, resp. jiné knihovny zapůjčené prostřednictvím MVS, bez příslušné evidence se pokládá za jejich zcizení.
 4. Ve všech prostorách Městské knihovny ve Slušovicích je zakázáno kouřit, požívat alkoholické nápoje nebo jiné omamné prostředky, používat elektronické cigarety.
 5. V půjčovně a čítárně není dovoleno konzumovat potraviny ani nápoje s výjimkou čisté vody v uzavřených nádobách. Není dovoleno vnášet do prostor půjčovny a čítárny nic, čím by mohl být poškozen knihovní fond.
 6. V půjčovně a čítárně platí zákaz používání mobilních telefonů.
 7. Vstup do prostor Městské knihovny ve Slušovicích není povolen na kolečkových bruslích, s jízdními koly a obdobnými sportovními a dopravními prostředky.
 8. Uživatel je povinen prohlédnout si při vypůjčování dokument, a je-li poškozen, ohlásit to ihned knihovníkovi. Jinak nese odpovědnost za každé poškození, které bude zjištěno při vrácení, a je povinen uhradit Městské knihovně ve Slušovicích náklady na opravu nebo náhradu tohoto dokumentu.
 9. V prostorách knihovny je možné používat mobilní telefon pouze za předpokladu, že návštěvník nebude omezovat nebo rušit ostatní.
 10. Uživatel je povinen chránit vypůjčené dokumenty před poškozením, neznehodnocovat je podtrháváním a vpisováním poznámek, vyřezáváním stránek, poškozováním čárových kódů apod., chránit dokumenty před ztrátou a krádeží, nepůjčovat je dalším osobám a vrátit je ve stanovené lhůtě.
 11. Uživatel je povinen respektovat všechna práva autorská a všechna práva výrobce stanovená platnými právními předpisy.
 12. Uživatel je povinen nahlásit knihovně ztrátu či odcizení svého čtenářského průkazu. Nese plnou odpovědnost za všechny transakce, které byly s jeho čtenářským průkazem učiněny do doby, než ztrátu či odcizení nahlásil.
 13. Pokud uživatel odkládá svrchní oděv a příruční zavazadla, je povinen je odložit na místě k tomu určeném. Za věci odložené jinde knihovna neodpovídá. Cenné věci a předměty neponechává v odložených oděvech a zavazadlech. V případě ztráty osobní věci v Městské knihovně ve Slušovicích postižený oznámí ztrátu pracovníku knihovny, který s ním sepíše záznam o ztrátě. Postižený ohlásí ztrátu věci Policii ČR a až po jejím šetření bude odškodnění za ztrátu řešeno Městem Slušovice (zřizovatelem knihovny).
 14. Uzamykatelné skříňky slouží k uložení osobních věcí pouze po dobu pobytu uživatele v prostorách knihovny. Po čtyřech týdnech budou věci nevyzvednuté ze skříněk nebo zanechané v prostorách knihovny předány na městský úřad.
 15. Uživatel je povinen zachovávat ve všech prostorách Městské knihovny ve Slušovicích klid, pořádek a čistotu.
 16. Uživatel je povinen respektovat práva a majetek ostatních uživatelů, neobtěžovat a neomezovat svým chováním a svými projevy ostatní uživatele ani pracovníky knihovny.
 17. Jestliže uživatel nedodržuje tato ustanovení, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven povinnosti nahradit způsobenou škodu, ani odpovědnosti podle platných předpisů.
 18. Právo používat služeb knihovny je možné odebrat uživateli i z hygienických důvodů.
 19. V mimořádných případech (požární poplach, havárie atd.) jsou uživatelé povinni řídit se pokyny pracovníků knihovny a Města Slušovice.

 

 

Čl. 8

Podněty uživatelů k činnosti knihovny

 

Návrhy a připomínky ke službám knihovny je možné podávat písemně vedoucí knihovny nebo elektronicky na adresu knihovna.slusovice@cmail.cz.

 

 

II. Výpůjční řád

 

Čl. 9

Obecná ustanovení o půjčování

 

 1. Práva původců informací obsažených v knihovním fondu Městské knihovny ve Slušovicích jsou chráněna autorským zákonem. Veškeré informace a data získaná v jakékoliv formě a na jakémkoliv médiu jsou určena pro osobní potřebu uživatelů knihovny. Uživatelům není dovoleno je jakoukoliv formou úplatně či bezúplatně poskytovat další osobě, např. rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, příp. distribuovat. Jednání v rozporu s těmito pravidly může být trestné.
 1. Uživatelům se půjčují dokumenty z knihovního fondu při jejich osobním vyhledání ve volném výběru, po vyhledání a objednání požadovaného dokumentu uživatele u pracovníka knihovny, případně po objednání uživatelem on-line. Dokumenty dosud počítačově nezpracované budou uživateli dány k dispozici až po době nutné pro jejich uložení do počítačové databáze a po jejich dalším zpracování (obalení, adjustace).
 1. Knihovnám nebo institucím se půjčují dokumenty z knihovního fondu v rámci meziknihovních služeb podle vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.
 1. Práva původců informací obsažených v knihovním fondu Městské knihovny ve Slušovicích jsou chráněna autorským zákonem. Veškeré informace a data získaná v jakékoliv formě a na jakémkoliv médiu jsou určena pro osobní potřebu uživatelů knihovny. Uživatelům není dovoleno je jakoukoliv formou, úplatně či bezúplatně poskytovat další osobě, např. rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, příp. distribuovat. Jednání v rozporu s těmito pravidly může být trestné.

 

 

Čl. 10

Způsoby půjčování

 

1. Prezenční výpůjčky z volného výběru v půjčovně a prezenční služby čítárny, informační a bibliografické služby může uskutečňovat každý uživatel knihovny, který dodržuje ustanovení Knihovního řádu Městské knihovny ve Slušovicích.

2. Městská knihovna ve Slušovicích absenčně půjčuje dokumenty knihovního fondu určené k absenčním výpůjčkám pouze registrovanému uživateli po předložení čtenářského průkazu a zaevidování výpůjčky do výpůjčního protokolu.

3. Jednorázově je možno zapůjčit maximálně 3 dokumenty na jméno uživatele, který není registrovaným uživatelem knihovny, a to po předložení občanského průkazu, vyplnění přihlášky, zaregistrování pro jednorázovou výpůjčku a zaplacení příslušného poplatku podle Ceníku (Příloha 2). Po vrácení dokumentů je evidence zrušena a písemná přihláška a osobní údaje takového uživatele v databázi jsou likvidovány. Jednorázově může být uživatel registrován současně pouze jednou.

4. Poštou půjčuje Městská knihovna ve Slušovicích dokumenty ze svých fondů uživatelům jiných knihoven pouze prostřednictvím jiné knihovny v rámci MVS. Jednotlivcům Městská knihovna ve Slušovicích ze svých fondů poštou nepůjčuje.

5. Při půjčování některých dokumentů má Městská knihovna ve Slušovicích právo žádat peněžní jistotu na vyrovnání případné škody. Výši jistoty určuje vedoucí Městské knihovny ve Slušovicích. O přijetí jistoty vydává Městská knihovna ve Slušovicích uživateli potvrzení, na jehož základě je při vracení dokumentu jistota vrácena po zjištění, že vrácený dokument není poškozen. V opačném případě je jistota či její část použita jako náhrada.

6. V případě výpadku výpočetní techniky si Městská knihovna ve Slušovicích vyhrazuje právo přerušit poskytování absenčních služeb na dobu nezbytnou k odstranění závady.

7. Vynesení dokumentu nebo jeho části z fondu Městské knihovny ve Slušovicích z prostor knihovny bez řádné evidence výpůjčky je pokládáno za odcizení a vůči uživateli bude postupováno podle platných právních předpisů.

                                                             

 

Čl. 11

 
Rozhodnutí o půjčování

 

 1. O množství a způsobu zpřístupňování a půjčování děl rozhoduje Městská knihovna ve Slušovicích podle svého poslání a potřeb ochrany knihovních fondů.
 2. Nově registrovaný uživatel může mít současně absenčně půjčeno maximálně 10 dokumentů (knih či časopisů). Po uplynutí lhůty 31 dnů od data registrace může mít uživatel současně absenčně půjčeno maximálně 25 dokumentů. Výjimku z ustanovení je možno učinit se souhlasem vedoucí městské knihovny.
 3. Pouze prezenčně půjčuje Městská knihovna ve Slušovicích v půjčovně a čítárně:
 • dokumenty, u nichž by hrozila nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,
 • dokumenty, které jsou zapotřebí k dennímu provozu knihovny,
 • jestliže by běžné půjčování bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),
 • jestliže byly knihy vypůjčeny ze zahraničních knihoven nebo z českých knihoven, jež stanovily půjčení ve studovně jako podmínku,
 • nejnovější čísla periodik,
 • dokumenty z příruční knihovny,
 • dokumenty z historického a vzácného fondu,
 • dokumenty na CD-ROM.
 1. Unikátní a vzácné fondy, dokumenty zařazené do historických, konzervačních, příp. jiných fondů, dokumenty ohrožené nadměrným opotřebením či krádežemi se půjčují pouze ke zdůvodněným účelům. Způsob doložení, četnost a formu výpůjček určuje knihovna v závislosti na stupni vzácnosti požadovaného dokumentu. Knihovna může rozhodnout o půjčování kopií místo původních dokumentů.

 

 

 

Čl. 12

Vyloučení z půjčování

 

Uživateli, který onemocněl nakažlivou chorobou nebo v jehož domácnosti se vyskytla, se nepůjčuje po dobu onemocnění a karantény. Uživatel, který onemocněl infekční chorobou v době, kdy měl půjčeny dokumenty z fondu Městské knihovny ve Slušovicích, je povinen o tom pracovníky Městské knihovny ve Slušovicích informovat, zabezpečit dezinfekci půjčených dokumentů a doložit ji potvrzením hygienicko-epidemiologické stanice.

 

 

Čl. 13

Postup při půjčování

 

 1. Knihovna je povinna půjčit uživateli požadované dílo ze svého fondu v půjčovní době a vyhledat je v čase, který je přiměřený provozním poměrům knihovny.
 2. Dokumenty uložené ve skladu se dodávají na základě objednávky, kterou může žádající uskutečnit prostřednictvím on-line katalogu nebo knihovníka. Pokud nejsou dokumenty v současné době vypůjčeny, budou přichystány nejpozději do druhého provozního dne.
 3. Evidenci půjčených dokumentů provádí Městská knihovna pomocí předepsané knihovní techniky tak, aby byla zaručena průkaznost zapůjčení jednotlivých knihovních jednotek konkrétnímu uživateli. V městské knihovně se evidence výpůjček provádí v automatizovaném knihovním systému. Městská knihovna má právo požadovat podpis uživatele na potvrzení o výpůjčce.
 4. Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout, ihned ohlásit všechny závady a ověřit si zápis závad.

 

 

 

 

Čl. 14

Rezervace

 

1.   Pokud žádá registrovaný uživatel dokument vypůjčený jiným uživatelem, může si ho rezervovat sám nebo prostřednictvím knihovníka v elektronickém katalogu. Žádá-li stejný dokument najednou více uživatelů, stanoví se pořadí podle času podání objednávky.

2.   Knihovna uvědomí uživatele o tom, že rezervovaný titul je k dispozici a že pro něj bude rezervován po dobu 7 kalendářních dní. Uplynutím této lhůty rezervování končí a dokument bude půjčen dalšímu zájemci v pořadí rezervací daného dokumentu, nebo vrácen do volného výběru, případně skladu.

3.   Rezervování není možné v případě:

 • že se jedná o dokument, který je určen výhradně k prezenčnímu půjčování,
 • uživatel nemá platný čtenářský průkaz

 

4.Uživatel může rezervaci zrušit prostřednictvím knihovníka nebo sám v elektronickém katalogu.

 

 

 

Čl. 15

Výpůjční lhůta

 

 1. Základní výpůjční lhůta absenčních výpůjček je u knih a časopisů zpravidla 31 dnů.
 2. Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu pro výpůjčky mimo budovu, případně žádat bezodkladné vrácení dokumentu před uplynutím výpůjční  lhůty. Výjimečně stanovenou kratší výpůjční lhůtu pro výpůjčku mimo budovu nelze prodloužit.
 3. Výjimky může povolit vedoucí městské knihovny.

 

 

 

Čl. 16

Prodloužení výpůjční lhůty

 

 1. Základní výpůjční lhůta může být prodloužena (prolongována), požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím osobně, telefonicky či v elektronickém katalogu v rubrice Čtenáři – výpůjčky. Výpůjční lhůta je prodloužena o dobu, která se rovná základní výpůjční lhůtě daného dokumentu. Celková doba výpůjčky včetně prodloužení (prolongací) však nesmí překročit trojnásobek základní výpůjční lhůty.
 2. Výpůjční lhůtu nelze prodloužit, je-li dokument rezervován dalším zájemcem.
 3. Po uplynutí výpůjční lhůty nebo prodloužené výpůjční lhůty je uživatel povinen dokument vrátit. Opakovanou výpůjčku téhož dokumentu lze povolit  v odůvodněných případech až po jeho vrácení.
 4. Výpůjční lhůty dokumentů zapůjčených prostřednictvím MVS stanovuje půjčující knihovna (Čl. 19).

 

 

 

Čl. 17

Vrácení půjčeného dokumentu

 

 1. Uživatel ručí za vypůjčené dokumenty, dokud je knihovně nevrátí, a nesmí je půjčovat dalším osobám.
 2. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument ve stavu, v jakém jej převzal. Při vypůjčení si dokument má prohlédnout a všechny závady ihned hlásit. Jinak nese odpovědnost  za později zjištěné závady a je povinen nahradit  knihovně náklady spojené s uvedením do původního stavu.
 3. Jestliže vrací uživatel půjčené dílo výjimečně poštou, je jeho povinností řádně dílo zabalit a odeslat doporučeně nebo zásilku pojistit.
 4. Nevrátí-li uživatel absenčně půjčený dokument ve stanovené základní výpůjční lhůtě, bude mu účtována smluvní pokuta za pozdní vrácení – upomínka (Příloha 2). 
 5. Knihovna má právo na pozdní vrácení dokumentu uživatele upozornit. Písemně se zasílají 1., 2. a 3. upomínka (u čtenářů do 15 let 2. a 3. upomínka), dále se doporučeně zasílají upomínací dopis a pokus o smír.
 6. Termíny generování upomínek:
 • překročení základní výpůjční lhůty (u čtenářů do 15 let se upomínka neposílá)
 • překročení dvojnásobku základní výpůjční lhůty (2. upomínka)
 • překročení trojnásobku základní výpůjční lhůty (3. upomínka)
 • překročení čtyřnásobku základní výpůjční lhůty (upomínací dopis)
 • překročení pětinásobku základní výpůjční lhůty (pokus o smír)
 1. Po pěti nebo po čtyřech (u čtenáře do 15 let) bezvýsledných písemných upomínkách následuje vymáhání dokumentu právní cestou
 2. Povinnost zaplatit upomínku nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Platby se účtují bez ohledu na to, zda uživatel obdržel písemnou upomínku či nikoliv.
 3. Zpozdné je i při větším počtu upomínaných dokumentů počítáno a placeno jen jednou.
 4. Do vypořádání pohledávek na vrácení dokumentu a zpozdném má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

 

 

Čl. 18

Náhrada ztrát a škod

 

 1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu, zničení nebo poškození dokumentu  knihovně, ve které si dokument vypůjčil, a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit takto vzniklou škodu na předmětu výpůjčky Městské knihovně ve Slušovicích.
 2. Při zničení nebo neopravitelném závažném poškození nepřevezme Městská knihovna ve Slušovicích dokument zpět a postupuje vůči uživateli jako při ztrátě dokumentu, viz. Čl. 29.
 3. Uživatel je povinen nahradit Městské knihovně ve Slušovicích nevrácený vypůjčený dokument, přičemž o způsobu náhrady rozhoduje vedoucí městské knihovny. Může být požadována náhrada škody uvedením do původního stavu tím, že uživatel obstará výtisk téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě. Jestliže uvedení do původního stavu není možné, může knihovna požadovat buď náhradu téhož díla v jiném vydání (u periodik novějším číslem aktuálního ročníku), nebo finanční náhradu ve výši ceny obvyklé v čase a místě. Městská knihovna ve Slušovicích se může s uživatelem dohodnout, že jako náhradu za nevrácený dokument dodá do knihovny konkrétní titul určený knihovnou, který je v dané době dostupný na trhu a jehož cena odpovídá hodnotě nevráceného dokumentu. V odůvodněných případech může městská knihovna požadovat finanční náhradu za zhotovení kopie a vazbu. Městská knihovna je oprávněna žádat náhradu v hodnotě celého dokumentu, i když by se způsobená škoda týkala jen jeho části (např. jednoho dílu vícesvazkového titulu, přílohy knihy nebo periodika). Stejně tak postupuje městská knihovna při poškození zvukových a zvukově obrazových dokumentů, které způsobí jejich nepoužitelnost.
 4. Uživatel je povinen uhradit dále také veškeré náklady, které Městské knihovně ve Slušovicích vznikly v souvislosti se ztrátou nebo zničením dokumentu (tj. náklady na knihovnické, knihařské, technické zpracování nového dokumentu). V případě opravitelného nebo menšího poškození dokumentu žádá městská knihovna úhradu opravy poškozené části, příp. převazby.
 5. Neuhrazené náhrady škod a jiných nákladů Městské knihovny ve Slušovicích jsou pokládány za finanční závazky uživatele vůči městské knihovně a v případě jejich neuhrazení budou vymáhány právní cestou.
 6. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně závazných předpisů.
 7. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty nebo poškození dokumentu a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

 

 

Čl. 19

Meziknihovní výpůjční služba

 

1.   Jestliže dokument není ve fondu Městské knihovny ve Slušovicích, zprostředkuje tato na požádání registrovaného uživatele výpůjčku dokumentu meziknihovní výpůjční službou z jiné knihovny v ČR podle § 14 knihovního zákona a vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. Pokud se dokument nenachází na území ČR, lze využít mezinárodní meziknihovní výpůjční služby.

2.  Uživatel, kterému knihovna výpůjčku prostřednictvím MVS zprostředkovala, je povinen dodržet všechny finanční (Příloha 2) i ostatní podmínky stanovené půjčující knihovnou. Jejich nedodržení může mít za následek odmítnutí dalších výpůjček.

3.  Pokud půjčující knihovna nestanoví jinak, výpůjční lhůta MVS odpovídá podmínkám stanoveným obecnými zásadami půjčování a zkracuje se o jeden týden, nutný pro přepravu výpůjčky.

4. Za půjčení dokumentu ručí Městská knihovna ve Slušovicích do té doby, než je vrácen půjčující knihovně.

5.  O prodloužení výpůjční lhůty žádá Městská knihovna ve Slušovicích půjčující knihovnu na požádání uživatele týden před uplynutím výpůjční lhůty.

6. Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie v českých knihovnách. Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovením o meziknihovních službách. Uživatel, pro kterého byla takto kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními autorského práva a v souladu s ustanoveními knihovny, jež kopii zhotovila, a je povinen uhradit výrobní náklady.

 

 

Čl. 20

Kontrola při odchodu

 

1.  Při odchodu je uživatel povinen předložit odnášené dokumenty ke kontrole a evidenci výpůjček.

2. Při zjištění pokusu o neoprávněné odnesení dokumentů bez řádné evidence výpůjčky bude sepsán s tímto uživatelem protokol o zadržení.

3.   Při opakovaném zadržení při pokusu o odnesení dokumentu bez evidence výpůjčky bude uživateli zrušena registrace a nebude moci využívat služeb Městské knihovny ve Slušovicích

 

 

Čl. 21

Poskytování služeb pro děti

 

 1. Knihovnu mohou samostatně navštěvovat děti starší 6 let, mladší pouze v doprovodu osoby starší 15 let.
 2. Dítě předškolního věku má přístup na kobercové pódium pouze pod dohledem dospělé osoby, která je doprovází.
 3. Za žáky a studenty, kteří se účastní kolektivních programů pro ně organizovaných Městskou knihovnou ve Slušovicích, odpovídá jejich pedagogický doprovod.

 

 

 

III. Prezenční služby

 

Čl. 22

Zásady půjčování

 

1.  Prezenční služby poskytuje knihovna v půjčovně a čítárně.

2.  Prezenční výpůjční služby dokumentů z volných výběrů jsou bezplatné a může je využít i neregistrovaný uživatel.

3.  Pro prezenční půjčování platí obecné zásady o půjčování stanovené tímto knihovním řádem.

4. Uživatel smí z volného výběru vyjmout najednou jen nezbytný počet dokumentů, který právě potřebuje ke studiu, a po prostudování je vrátit na původní místo, nebo na místo k tomu určené.

5. Uživatel smí z volného výběru vyjmout najednou jen dvě poslední čísla denního tisku nebo časopisů a po prostudování je vrátit na původní místo.

 

 

 

Čl. 23

Práva a povinnosti uživatelů v čítárně

 

 1. Uživatel má právo vypůjčit si do čítárny dokumenty z knihovních fondů knihovny.
 1. Uživatel má právo užívat v čítárně volně přístupné fondy, příruční knihovny a vyložené noviny a časopisy. Není dovoleno hromadit na stole dokumenty z příručních knihoven.
 2. Uživatel má právo vypůjčit si do čítárny dokumenty, vypůjčené z fondů českých a zahraničních knihoven (meziknihovní služby). Uživatel může studovat v čítárnách dokumenty, které si  vypůjčil z jiných knihoven, nebo vlastní tištěné a rozmnožené materiály nebo jejich reprodukce.

 

 

Čl. 24

Přístup do čítárny

 

 1. Uživatelé jsou povinni chovat se v čítárně tiše a ohleduplně k ostatním uživatelům a řídit se pokyny pracovníků knihovny.
 1. Uživatelé mohou v čítárně používat jen takové psací potřeby, které nemohou způsobit poškození knihovních fondů. Do prostorů studoven se nesmějí vnášet tekutiny a potraviny.
 1. Uživatelé mohou ke zpracování a reprodukci textů pro vlastní potřebu užívat jen takových prostředků, které nenarušují klid v čítárně. Přenosné elektrické přístroje pro práci s textem je možno používat pouze se souhlasem pracovníka knihovny. Odběr proudu většího rozsahu z elektrické rozvodné sítě (nad 60 W) může povolit výjimečně pověřený pracovník knihovny.

 

 

 

 

Čl. 25

Obsazování míst ve studovnách

 

 1. Uživatel má právo užívat jen jedno pracovní místo;  pokud mu bylo místo stanoveno pracovníkem knihovny, je povinen toto přidělení dodržet. Uživatel, který studuje dokumenty z knihovního fondu knihovny, má nárok na přednostní přidělení místa.
 2. Jestliže jsou ve studovně obsazena všechna místa, nemůže se v ní uživatel zdržovat a čekat na uvolnění místa. Stejně není dovoleno, aby uživatel rezervoval místo  pro jiného nepřítomné uživatele, nebo se na delší dobu vzdálil. Místo opuštěné déle než 15 minut se pokládá za neobsazené.

 

 

Čl. 26

Bibliograficko-informační služby

 

1. Městská knihovna ve Slušovicích poskytuje svým uživatelům ústní a písemné informace bibliografického, faktografického a referenčního charakteru i metodickou pomoc při vyhledávání potřebných dokumentů. Lhůta odpovědi na dotaz se po dohodě s tazatelem stanoví podle jeho složitosti a možnosti provozu knihovny.

 

 

 

Čl. 27

Provoz pracovních stanic datové sítě (uživatelských počítačů)

 

 1. Přístup do katalogu a k dalším elektronickým databázím dostupných v síti Městské knihovny ve Slušovicích je umožněn všem uživatelům. V elektronickém katalogu si mohou rezervovat dokumenty pouze registrovaní uživatelé s platným čtenářským průkazem.
 2. Na vyhrazených počítačích je možná práce s kancelářskými aplikacemi (tvorba textových dokumentů, tabulek, prezentací apod.). Uživateli je zdarma umožněna tato činnost na dobu 30 minut. Další prodloužení této doby je umožněno knihovníkem pouze na vyžádání, a to až po ukončení základní doby 30 min. a v případě, že přístup na počítač nepožaduje jiný uživatel. Uživatelé se před přihlášením zaevidují u knihovníka (poskytnou své jméno, příjmení, u neregistrovaných uživatelů adresu a č. OP). Údaje jsou evidovány jeden rok výhradně jako případný důkazní materiál v případě zneužití přístupu na internet pro trestnou činnost. Tyto údaje jsou průběžně automaticky po uplynutí lhůty jednoho roku likvidovány.
 3. Uživatel má možnost tisku z elektronických informačních zdrojů a z internetu.
 4. Uživatel nesmí vykonávat žádnou činnost poškozující provoz počítače, periferií nebo sítě.
 5. Uživatel se nesmí pokoušet o obcházení prostředků ochrany dat.
 6. Veškeré náklady, které vzniknou Městské knihovně ve Slušovicích v důsledku nekorektního nebo neautorizovaného přístupu k elektronickým databázím a dokumentům, či poškozením technického vybavení, je uživatel povinen uhradit.
 7. Uživatelé musí respektovat soukromí ostatních uživatelů a zachovávat základní etické normy.
 8. V případě potřeby mohou uživatelé požádat pracovníky Městské knihovny ve Slušovicích o pomoc a konzultaci.
 9. Uživatelé jsou povinni dbát pokynů knihovníka.
 10. Jestliže uživatel nedodržuje tato ustanovení – opakovaně porušuje pravidla provozu pracovních stanic datové sítě – může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven povinnosti nahradit způsobenou škodu, ani odpovědnosti podle platných předpisů.
 11. Provoz výpočetní techniky může být omezen nebo přerušen z důvodu nezbytné technické hardwarové nebo softwarové údržby, z provozních důvodů knihovny, případně z jiných závažných důvodů.

 

 

Čl. 28

Provozní řád internetových stanic

 

- Příloha 1 KŘ

 

 

 

 

IV.

Postihy za nedodržení ustanovení Knihovního řádu

 

Čl. 29

Náhrada ztrát a škod

 

 1. Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností finanční úhradou, ale požádá-li o to poškozený a je-li to možné a účelné, může po dohodě s vedoucí Městské knihovny ve Slušovicích škodu uhradit uvedením do předešlého stavu.
 2. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu podle ve smyslu občanského zákoníku o způsobu náhrady škody za nevrácený dokument nebo za poškození dokumentu.
 3. O způsobu náhrady rozhoduje vedoucí knihovny. Může být požadována náhrada škody uvedením do původního stavu tím, že uživatel obstará náhradní výtisk téhož dokumentu, ve stejném vydání a vazbě nebo ve vázané kopii. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu.
 4. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.
 5. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.
 6. Při ztrátě čtenářského průkazu se účtuje za vystavení duplikátu průkazu manipulační poplatek.

 

 

 

 

V.

Další ustanovení

 

 

Čl. 30

Prodej knih vyřazených z knihovního fondu Městské knihovny ve Slušovicích

 

Městská knihovna v předem stanovených a zveřejněných termínech (nástěnky, vývěsky, internet, kabelová televize, webové stránky) provádí prodej dokumentů ze svých fondů vyřazených podle platných předpisů. Zakoupené knihy a časopisy není možné vrátit ani uplatňovat případnou slevu z ceny.

 

 

Čl. 31

Kopírovací služby

 

1. Městská knihovna ve Slušovicích poskytne uživatelům kopírovací služby především z dokumentů ze svého fondu nebo z dokumentů knihovnou vypůjčených v rámci meziknihovní služby.

2. Městská knihovna ve Slušovicích může odmítnout zhotovit kopie, je-li to v rozporu s právními předpisy.

3. Městská knihovna ve Slušovicích si vyhrazuje právo určit počet kopií zhotovených na počkání.

4. Kopírovací služby jsou zpoplatněny (Příloha č. 2). Městská knihovna ve Slušovicích odvádí autorským svazům z každé placené kopie poplatek podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském.

 

 

Čl. 32

Výjimky z knihovního řádu

 

Výjimky z KŘ povoluje vedoucí Městské knihovny ve Slušovicích.

 

 

Čl. 33

Rozsah knihovního řádu. Vydání a změny

 

1. Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy:

    Příloha 1 - Provozní řád internetových stanic

    Příloha 2 – Ceník

    Příloha 3 – Provozní doba Městské knihovny ve Slušovicích

    Příloha 4 – Poučení o ochraně osobních údajů uživatelů v Městské knihovně ve Slušovicích

 

 2. Všechny změní Knihovního řádu Městské knihovny ve Slušovicích a jeho příloh podléhají schválení vedení Města Slušovice.

 

 

Čl. 34

Účinnost Knihovního řádu Městské knihovny ve Slušovicích

 

Tento knihovní řád nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2020.

 

Knihovní řád (včetně dodatků), který nabyl účinnosti dne 21. 5. 2018, pozbývá platnosti dnem nabytí účinnosti tohoto knihovního řádu.

 

 

Ve Slušovicích dne 1. 4. 2020

                                                                                            

 

 

 

PŘÍLOHA Č. 1  KNIHOVNÍHO ŘÁDU MĚSTSKÉ KNIHOVNY VE SLUŠOVICÍCH

 

 

PROVOZNÍ ŘÁD INTERNETOVÝCH STANIC

 

 

Městská knihovna ve Slušovicích umožňuje přístup veřejnosti (dále jen „uživatelé“) na Internet za těchto podmínek:

 

 • Přístup na internet je zdarma.
 • Jednorázově je uživateli umožněna práce s internetem maximálně 30 minut.
 • Pokud není uživatel zároveň čtenářem knihovny, je povinen poskytnout pracovníkům knihovny průkaz totožnosti.
 • Uživatel do 15 let musí mít od rodičů nebo od svého zákonného zástupce podepsán souhlas s tím, že bude používat internet v knihovně. Formulář pro tento souhlas je k dispozici u pracovníků knihovny. Pro možnost ověření souhlasu rodičů je u uživatelů do 15 let potřeba, aby byli registrováni jako čtenáři. Internet je pro ně zpřístupněn především pro studijní účely (není povoleno hrát hry, chatovat apod.).
 • Přístup na internet je možno předem rezervovat telefonicky nebo osobně v knihovně.
 • Internet je v Městské knihovně ve Slušovicích zpřístupněn jakožto zdroj informací sloužících výhradně k osobní potřebě uživatelů a především jejich studijní potřebě.
 • Není dovoleno měnit nastavení počítače, plochy, ukládat data na USB flash disky a spouštět programy stažené z internetu. Je možné uložit data na své cd, pokud je přinesete zabalené ve fólii, aby bylo jasné, že cd ještě nebylo použité.
 • Je zakázáno vyhledávat, prohlížet, tisknout a šířit www stránky s pornografickým nebo národnostně a nábožensky urážlivým obsahem, stránky propagující rasismus, násilí nebo podněcující k užívání drog.
 • Je zakázáno provozovat hazardní hry a vše, co je neslučitelné s platnými právním předpisy ČR.
 • Je zakázáno hrát bojové a pohoršující hry a hry odporující základním etickým normám.
 • Uživatel nesmí vykonávat žádnou činnost, která by poškodila provoz počítače, periferií nebo sítě.
 • Uživatel se nesmí pokoušet o obcházení prostředků ochrany dat.
 • Uživatel musí respektovat všechna autorská práva stanovená platnými právními předpisy. Získané informace není povoleno jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat, prodávat nebo jinak využívat, zejména ke komerčním účelům.
 • Je zakázáno mazat historii navštívených stránek.
 • Veškeré náklady, které vzniknout Městské knihovně ve Slušovicích v důsledku nekorektního nebo neautorizovaného přístupu k elektronickým bázím a dokumentům, či poškození technického vybavení, je uživatel povinen uhradit.
 • Uživatel musí respektovat soukromí čtenářů a návštěvníků Městské knihovny ve Slušovicích a zachovávat základní etické normy.
 • V případě potřeby může uživatel požádat pracovníky Městské knihovny ve Slušovicích o pomoc a konzultaci.
 • Uživatel je povinen dbát pokynů pracovníků knihovny.
 • Při porušování provozního řádu internetových stanic může být uživateli zamítnut přístup na Internet.
 • Provoz výpočetní techniky může být omezen nebo přerušen z důvodu nezbytné technické hardwarové nebo softwarové údržby, z provozních důvodů knihovny, případně z jiných závažných důvodů.
 • Souhlas s těmito podmínkami stvrzuje uživatel před započetím práce svým podpisem.

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA Č. 2  KNIHOVNÍHO ŘÁDU MĚSTSKÉ KNIHOVNY VE SLUŠOVICÍCH

 

CENÍK SLUŽEB MĚSTSKÉ KNIHOVNY VE SLUŠOVICÍCH

 

Roční poplatky děti (do ukončení ZŠ) 30 Kč  
  důchodci (od 70 let zdarma), studenti 50 Kč  
  ostatní 70 Kč  
Upomínky

děti - 1. upomínka (neposílá se poštou) - po uplynutí 31 dnů

od vypůjčení

5 Kč  
  děti - 2. upomínka - po uplynutí 62 dnů od vypůjčení 20 Kč  
  děti - 3. upomínka - po uplynutí 93 dnů od vypůjčení 40 Kč  
  děti - upomínací dopis - po uplynutí 124 dnů od vypůjčení 70 Kč  
  děti - pokus o smír - po uplynutí 155 dnů od vypůjčení 100 Kč  
  ostatní - 1. upomínka - po uplynutí 31 dnů od vypůjčení 20 Kč  
  ostatní - 2. upomínka - po uplynutí 62 dnů od vypůjčení 40 Kč  
  ostatní - 3. upomínka - po uplynutí 93 dnů od vypůjčení 60 Kč  
  ostatní - upomínací dopis - po uplynutí 124 dnů od vypůjčení 90 Kč  
  ostatní - pokus o smír - po uplynutí 155 dnů od vypůjčení 120 Kč  

Vystavení

nového průkazu

při ztrátě či zničení nešetrným zacházením

(při změně příjmení či adresy zdarma)

20 Kč  
Meziknihovní výpůjční služba (MVS)   50 Kč + 5 Kč za každou další knihu v zásilce  
Jednorázová výpůjčka pro neregistrované uživatele - max. 3 tituly 30 Kč  
Poškození kódu v knize   20 Kč  
Poškození knih či časopisů   smluvní ceny  
Ztráta knih či časopisů dle knihovního řádu pořizovací cena knihy + cena za kód a zpracování 30 Kč  
Přístup na internet   zdarma  
Kopírování, tisk (bílý papír, gramáž 80 g/m2      
  A4 černobíle 3 Kč  
  A4 barevně 10 Kč  
  Příplatky:    
  Papír barevný A4 - gramáž 80 g/m2 (podle aktuální nabídky) +1 Kč  
  Papír bílý gramáž 200 g/m2 +5 Kč  
  Fotopapír A4 (podle aktuální nabídky) +8 Kč  
Euroobal   2 Kč  
Laminace 125 mic 60x95 mm a menší rozměr 4 Kč  
  Větší až do formátu A5 5 Kč  
  Větší až do formátu A4 10 Kč  
  Větší až do formátu A3 20 Kč  
  Příplatky:    
  150-175 mic:    
  Menší než A5 +1 Kč  
  A5 + 2 Kč  
  A4 a menší (větší než A5) + 3 Kč  
  A3 a menší (větší než A4) + 5 Kč  
Balení knih na míru Do formátu A5 včetně 8 Kč  
  Do formátu A4 včetně (větší než A5) 10 Kč  
  Větší než A4, atyp 15 Kč  
  Příplatky:    
  Expresní balení tentýž den (dle časových možností)

 
+ 50% částky

 
 

 

Na zapůjčení určitých knih (dražší nebo cenné tituly, knihy z fondu jiných knihoven) nebo v případě špatných zkušeností s vracením knih je možné vyžadovat vratnou kauci. Výše kauce je na uvážení vedoucí městské knihovny. Tato kauce bude vrácena při vrácení knih spolu s předložením dokladu o zaplacení.

 

Tento ceník je platný od 1. 4. 2020

 

 

PŘÍLOHA Č. 3  KNIHOVNÍHO ŘÁDU MĚSTSKÉ KNIHOVNY VE SLUŠOVICÍCH

 

PŮJČOVNÍ DOBA

PO: 12-18 hodin

ÚT: 12-17 hodin

ČT: 9-11 hodin  12-17 hodin

PÁ: 9-11 hodin

 

Dostupnost knihovny

 

 1. Městská knihovna ve Slušovicích je pro veřejnost uzavřena ve středu, v sobotu a v neděli. Uzavření je možné i v jiných odůvodněných případech.
 2. V době školních prázdnin a dalších odůvodněných případech může být provozní doba a poskytování služeb uživatelům upraveno.
 3. Změny v provozní době (uzavření knihovny, omezení provozní doby apod.) jsou publikovány na webových stránkách knihovny a na plakátech ve vitrínách Města Slušovice.

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA Č. 4  KNIHOVNÍHO ŘÁDU MĚSTSKÉ KNIHOVNY VE SLUŠOVICÍCH

 

 

Poučení o ochraně osobních údajů uživatelů v Městské knihovně ve Slušovicích

 

Městská knihovna ve Slušovicích je správcem osobních údajů svých registrovaných uživatelů, zákonných zástupců registrovaných uživatelů do 15 let a rovněž jednorázových uživatelů internetu, kteří nejsou registrovanými uživateli, podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně osobních údajů). Důvodem zpracování osobních údajů výše uvedených subjektů je řádné vedení knihovnických agend podle Knihovního řádu Městské knihovny ve Slušovicích, tak aby bylo umožněno poskytování knihovnických a informačních služeb občanům, byla zabezpečena ochrana knihovního fondu a dalšího majetku ve vlastnictví zřizovatele Města Slušovice a bylo omezeno zneužití přístupu na internet k trestné činnosti. Dále jsou osobní údaje zpracovávány pro účely statistického hodnocení činnosti Městské knihovny ve Slušovicích a z důvodu plnění povinností Městské knihovny ve Slušovicích podle zřizovací listiny Městské knihovny ve Slušovicích a platných právních předpisů, především zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovního zákona), a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Osobní údaje jsou zpracovávány pracovníky Městské knihovny ve Slušovicích manuálním a automatizovaným způsobem. Městská knihovna ve Slušovicích zpracovává pouze pravdivé a přesné osobní údaje, které za tímto účelem ověřuje. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a po dobu nezbytně nutnou v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Městská knihovna ve Slušovicích zpracovává osobní údaje registrovaných uživatelů v tomto rozsahu:

 

1. Základní identifikační údaje uživatele – jméno a příjmení, – adresa trvalého pobytu, – datum narození. Základní identifikační údaje zákonného zástupce registrovaného uživatele    do 15 let se zpracovávají v obdobném rozsahu a struktuře jako základní identifikační údaje dospělého uživatele. Poskytnutí těchto údajů uživatelem a jejich zpracovávání Městskou knihovnou ve Slušovicích je podmínkou pro poskytování adresných služeb Městské knihovny ve Slušovicích, což jsou absenční výpůjčky dokumentů, rezervace dokumentů, výpůjčky prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (dále jen MVS), výpůjčky ze skladů a další služby blíže určené v platném Knihovním řádu Městské knihovny ve Slušovicích. Uživatel, který nedá souhlas se zpracováním základních identifikačních údajů, může užívat pouze těch služeb knihovny, které jsou poskytovány bez registrace, především prezenční výpůjčky dokumentů ve volných výběrech. Základní identifikační údaje ověřuje Městská knihovna      ve Slušovicích podle platných osobních dokladů uživatele (nebo zákonného zástupce) při zápisu uživatele (tj. první registraci), při změně kteréhokoliv z těchto údajů a při obnovení registrace. Knihovna dbá z důvodu ochrany knihovních fondů a jejich spravedlivého využití na to, aby nedošlo k několikanásobné registraci jednoho uživatele. Proto před zápisem uživatele provede příslušný pracovník podle dostupných osobních údajů kontrolu v databázi registrovaných uživatelů, aby tomuto zabránil.

 

2. Další údaje uživatele (pokud je uvede) – kontaktní adresa uživatele pro posílání zpráv, je-li odlišná od adresy trvalého pobytu, – telefonní číslo, – e-mailová adresa.

 

3. Údaje služební – údaje o registraci a knihovním průkazu, – údaje o předmětu, místě a čase provedení a ukončení absenční výpůjčky nebo evidované prezenční výpůjčky, rezervaci, výpůjčce prostřednictvím MVS, výši zpozdného, odeslaných upomínkách atd.

 

4. Údaje účetní – údaje o provedených finančních transakcích mezi uživatelem a Městskou knihovnou ve Slušovicích, zejména o jejich účelu, místě a čase, – údaje o finančních pohledávkách (nezaplacené poplatky za zpozdné, náhradu za škody atd.). Městská knihovna ve Slušovicích zpracovává osobní údaje jednorázových uživatelů internetu v rozsahu: – jméno a příjmení, – druh a číslo osobního dokladu. Poskytnutí těchto údajů uživatelem a jejich zpracovávání Městskou knihovnou ve Slušovicích je podmínkou pro umožnění přístupu na internet na uživatelských počítačích knihovny. Uživatel potvrzuje poskytnutí svých osobních údajů a souhlas s jejich zpracováním při přihlášení k internetu. Zpracováním se rozumí zapsání osobních údajů pracovníkem knihovny do evidenčního systému přístupu na internet. Osobní údaje uživatele Městská knihovna ve Slušovicích uchovává:

1. Na originálních písemnostech, kterými jsou: – přihláška uživatele, – účetní doklady, – korespondence související s upomínáním a vymáháním. Písemné přihlášky uživatelů a účetní doklady jsou uloženy v uzamykatelných skříňkách v prostorách, kam není dovolen přístup uživatelům a ostatním nepovolaným osobám. Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na pracovníky, kteří s písemnostmi nakládají v rámci svých pracovních úkolů. Likvidace účetních dokladů a korespondence probíhá podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2. V počítačové databázi, v níž je zabezpečení realizováno na několika úrovních:

a) Fyzická ochrana: Osobní údaje uživatelů jsou zaznamenány v elektronických databázích uložených na počítači, který je umístěn v uzamykatelné skříňce ve vyhrazených služebních prostorách, kam není uživatelům a nepovolaným osobám povolen přístup.

b) Softwarová ochrana: Vstup do knihovnického programu, v němž jsou osobní údaje zpracovávány, je zabezpečen heslem. Možnost zpracování osobních údajů je tím vyhrazena pouze pro pracovníky knihovny, kteří pracují s výpůjčním modulem. Osobní údaje jsou uloženy v databázi, přístup do databáze je chráněn heslem. Zálohovací kopie dat jsou pravidelně pořizovány na externí nosiče a uchovávají stav databáze k určitému datu. Zálohy na externích nosičích nejsou čitelné bez použití speciálního software.

c) Ostatní zabezpečení: Pracovníci knihovny i pracovníci externích firem, kteří mají přístup do počítačové sítě z důvodů pravidelné údržby hardwaru a softwaru, jsou poučeni o povinnostech nakládání s osobními údaji uživatelů Městské knihovny ve Slušovicích a jsou zavázáni k mlčenlivosti o těchto údajích podle zákona o ochraně osobních

údajů. Pracovníci Městské knihovny ve Slušovicích jsou povinni osobní údaje zpracovávat výhradně v rámci pracovní náplně a úkolů, které jim byly stanoveny jejich vedoucími pracovníky, ve výše uvedeném rozsahu a účelu a ve shodě s ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů a příslušných vnitřních směrnic a předpisů. Pracovníci Městské knihovny ve Slušovicích jsou mimo jiné povinni dbát na správnost zpracovávaných osobních údajů a ověřovat ji podle dokladů k tomu určených. Jsou dále povinni vystříhat se jakéhokoliv jednání, které by mohlo být chápáno jako neoprávněné zveřejňování osobních údajů uživatelů, a jednání, které by mohlo vést k neoprávněnému přístupu třetích osob k osobním údajům uživatelů Městské knihovny ve Slušovicích.

3. Na archivních médiích, která uchovávají stav databází uvedených v bodě 2b) vždy k určitému datu na médiích pro archivaci obvyklých (externí nosiče apod.). Osobní údaje uživatelů na archivních médiích nelze likvidovat vymazáním jako v případě počítačové databáze na serveru. Proto je přístup k archivním médiím omezen pouze na pověřené pracovníky. O každém obnovení dat z archivních médií musí být pořízen písemný protokol.   V případě porušení povinností Městské knihovny ve Slušovicích vzniká uživateli nárok na poskytnutí omluvy a opravy. Doba zpracování a uchování osobních údajů

1. Knihovna zpracovává osobní údaje uživatelů ve výše uvedeném rozsahu od okamžiku, kdy uživatel předá knihovně vyplněnou přihlášku po dobu trvání uživatelského vztahu.

2. Osobní údaje registrovaných uživatelů jsou anonymizovány a likvidovány v knihovním systému a písemná přihláška je skartována v případě, že uživatel v uplynulém kalendářním roce nebyl v Městské knihovně ve Slušovicích registrován, neprovedl výpůjčku nebo vrácení a zároveň nemá vůči knihovně žádné závazky, nejpozději do dvou let po skončení poslední platné registrace. Pokud uživateli zůstávají závazky vůči Městské knihovně ve Slušovicích (nevrácené dokumenty, nezaplacené poplatky), uživatelský vztah nekončí a osobní údaje takového uživatele zůstávají evidovány v knihovním systému.

3. Základní identifikační údaje zákonného zástupce uživatele do 15 let se likvidují společně s likvidací osobních údajů tohoto uživatele.

4. Osobní údaje jednorázově registrovaných uživatelů jsou anonymizovány a likvidovány v měsíci následujícím po skončení registrace.

5. Osobní údaje jednorázových uživatelů internetu jsou likvidovány po uplynutí lhůty jednoho roku od roku jejich návštěvy internetu.

6. Anonymizace a likvidace osobních údajů na přání uživatele proběhne do 30 dnů od převzetí písemné žádosti.

7. Městská knihovna ve Slušovicích nepředává osobní údaje třetím osobám s výjimkou případů, které jsou stanoveny zákonem.

Právo uživatele na přístup k osobním údajům: Požádá-li uživatel jako subjekt osobních údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je Městská knihovna ve Slušovicích povinna tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Žádost je nutné podat písemně. Městská knihovna ve Slušovicích má právo požadovat za poskytnutí informace přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Právo uživatele na opravu osobních údajů: Pokud uživatel jako subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že Městská knihovna ve Slušovicích provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může písemně požádat Městskou knihovnu ve Slušovicích o vysvětlení a o odstranění takto vzniklého stavu (např. o provedení opravy, doplnění, blokování nebo likvidaci osobních údajů). Bude-li žádost uživatele shledána oprávněnou, Městská knihovna ve Slušovicích odstraní neprodleně závadný stav. Nebude-li žádosti vyhověno, má uživatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme však rádi, pokud se s podnětem ohledně svých osobních údajů obrátíte nejprve na nás: Městská knihovna ve Slušovicích, nám. Svobody 34, 763 15 Slušovice nebo e-mail: knihovna.slusovice@cmail.cz.