Knihovní řád

 Knihovní řád

Městské knihovny ve Slušovicích

 

I.

Základní ustanovení

 

 

Čl. 1

Právní zakotvení

 

1.      Podle § 4, odst. 5 KZ knihovna realizuje právo občana na svobodný a rovný přístup k informacím a tím naplňuje čl. 17 odst. 4 Listiny základních práv a svobod. Princip rovného přístupu k informacím je posílen skutečností, že vybrané veřejné knihovnické a informační služby jsou poskytovány zdarma, aby bylo vyloučeno limitování jejich dostupnosti. Rovný přístup  současně nevylučuje preference určitých skupin uživatelů v knihovně.

 

2.      Činnost knihovny dále navazuje na čl. 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod a na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

3.      Činnosti knihovny se dále dotýkají tyto právní předpisy:

a)      vyhláška Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb., k provedení zákona č. 257/2001 Sb.,

      o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních 

      služeb (knihovní zákon),

b)   Zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,

c)      Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů,

d)      Zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění zákona č. 122/2000 Sb., který k vývozu předmětů kulturní hodnoty vyžaduje vydání osvědčení, že tyto předměty nejsou zapsanou kulturní památkou podle zákona  č.20/1987 Sb.,

e)      Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a

      o změně některých zákonů (tiskový zákon),

f)        vyhláška Ministerstva kultury č. 52/2000 Sb., kterou se určuje regionální příslušnost příjemců regionálního  povinného výtisku periodického tisku,

g)      Zákon č. 37/1995 Sb.,  o neperiodických publikacích,

h)      vyhláška č. 252/1995 Sb., kterou se  provádí některá ustanovení zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích,

i)        Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 356/1999 Sb.,

j)        Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon),

k)      Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

 

 

Čl. 2

Poslání a činnost knihovny

 

1.      Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 9,11,12,13 KZ.

 

 

 

2.      Posláním knihovny je:

Městská knihovna ve Slušovicích je veřejnou knihovnou, jejímž účelem je zabezpečovat všem občanům rovný přístup k informacím a kulturním hodnotám, které jsou obsaženy ve fondech a informačních databázích knihovny. Poskytuje knihovnické a informační služby.

 

 

 

Čl. 3

Veřejné knihovnické a informační služby

 

1.      Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a  informační služby (dále jen služby) tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních KZ, zejména podle § 4 a § 14. Jsou to zejména:

a)      výpůjční služby:

aa) půjčování v prostorách knihovny – prezenční půjčování,

ab) půjčování mimo prostory knihovny – absenční půjčování,

b)      meziknihovní výpůjční a reprografické služby v rámci ČR,

c)      cirkulační a currentové služby,

d)      informační služby:

da) poradenská služba – informace o katalozích, bázích, fondech a využívání knihovny,

db) bibliograficko-informační    služba-informace   bibliografického a  faktografického charakteru a sestavování rešerší,

dc) lokačně-informační služba-zjišťování a informace o dostupnosti fondů,

dd) přístup do bází dat lokálních i na síti,

de) přístup na internet pro veřejnost zdarma,

df) konzultační služba,

e)      elektronické služby,

f)        propagační služby:

fa) pořádání instruktáží o knihovně a jejím používání,

fb) vydávání letáků a průvodců s informacemi o knihovně, o katalozích, o knihovním fondu apod.,

fc) www stránky knihovny,

fd) pořádání přednášek, besed a podobných akcí pro uživatele.

 

2.      Základní služby poskytuje podle § 4, odst. 2 KZ knihovna bezplatně. Placené služby knihovna poskytuje podle § 4, odst. 2, písm. a) až c) KZ, resp. odst. 3 a 4 tamtéž.

 

3.      Knihovna účtuje poplatky (úhradu skutečně vynaložených nákladů) za registraci uživatelů, za reprografické služby a za některé specializované služby.

      Na tyto poplatky (za tuto úhradu skutečně vynaložených nákladů) může být vyžádána

      i finanční záloha.  

 

4.      Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, poplatky za služby, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány podle zásad KŘ a ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou KŘ.

 

 

 

 

II.

Uživatelé knihovnických a informačních služeb

 

Čl. 4

Registrace uživatele

 

1.      Uživatelem knihovny se stává fyzická osoba vydáním průkazu uživatele knihovny

      na základě vyplněné přihlášky uživatele ověřené knihovníkem podle osobních dokladů.

 

2.      Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů je knihovna správcem osobních údajů. Osobním údajem je podle § 4 zákona č. 101/2000 Sb. jakýkoliv údaj, který se týká konkrétní osoby, jejíž identitu lze z osobních údajů přímo či nepřímo zjistit.  V podmínkách knihovny to jsou zejména adresní a identifikační údaje uživatelů nebo údaje o jejich výpůjčkách či jiných transakcích.

 

3.      Knihovna postupuje při zpracování osobních údajů podle zákona, resp. vnitřní směrnice, tohoto KŘ a dalších obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje jsou zpracovávány vlastními zaměstnanci knihovny manuálním a automatizovaným způsobem. Knihovna zpracovává pouze pravdivé a přesné osobní údaje, které za tímto účelem ověřuje.

 

4.      Účelem, pro který knihovna sbírá a zpracovává osobní údaje, jsou ochrana majetku, knihovních fondů, kvalita poskytovaných služeb, příp. naplnění povinností uložených knihovně obecně závaznými právními předpisy, zejména zákony:

a)      č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb – knihovní zákon,

b)      č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

c)      č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů – autorský zákon.

 

5.      Knihovna k registraci vyžaduje následující údaje:

a)      základní identifikační údaje uživatele:

aa)     příjmení, jméno, trvalé bydliště, datum narození, druh a číslo osobního dokladu, kterým byla ověřena totožnost uživatele a správnost jím uvedených identifikačních údajů, případně státní příslušnost u zahraničních uživatelů,

ab) uživatel je povinen tyto údaje uvést a povolit jejich zpracování knihovnou, pokud 

      chce využívat služeb knihovny v plném rozsahu. Uživatel, který nedá souhlas se

      zpracováním základních identifikačních údajů, může užívat pouze těch služeb

      knihovny, které jsou poskytovány anonymně, např.: prezenční půjčování časopisů  

      či knih v prostorách knihovny.

ac) služby, k jejichž provedení vyžaduje knihovna ze strany uživatele platný průkaz

      uživatele knihovny, lze poskytnout pouze uživatelům, kteří souhlasí se

      zpracováním svých osobních údajů v rozsahu stanoveném KŘ. Základní 

      identifikační údaje ověřuje knihovna podle osobního dokladu úředně vydaného

      k prokázání totožnosti, zpravidla podle občanského průkazu občana ČR. Druh

      dokladů a způsob, jakým uživatel prokazuje svoji totožnost, stanoví KŘ, jeho 

      přílohy, resp. dodatky.

ad)  knihovna dbá z důvodu ochrany svých práv a povinností na to, aby nedošlo 

       k několikanásobnému zápisu jednoho uživatele v databázi knihovny, proto před   

       vlastním zápisem provede příslušný pracovník podle dostupných osobních údajů 

       nahledání  v databázi, aby tomuto zabránil.

b)      další kontaktní údaje uživatele (pokud je uživatel uvede):

ba) akademické tituly, kontaktní adresa uživatele, další možná 

      spojení na uživatele, která uvedl (telefon, fax, e-mail a obdobně),

 

6.      Knihovna dále o uživateli vede:

a)      údaje služební:

aa)   údaje o vydaných  a zrušených průkazech uživatele,

      ab) údaje o tzv. transakcích – uskutečnění objednávky, registrace výpůjčky, její 

            prolongace, odeslané upomínky, resp. poznámky vztahující se k porušení  

            ustanovení KŘ,

     

b)   údaje účetní:

ba) údaje o provedených finančních transakcích mezi uživatelem a knihovnou,

      zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech dle § 11 odst. 1 zákona

      č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

 

7.      Knihovna s osobními údaji uživatelů nakládá podle zákona o ochraně osobních údajů.

 

 

Čl. 5

Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

 

1.      Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a zachovávat pokyny pracovníků knihovny. Musí se podrobit stanoveným kontrolním opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku

      a ochranu majetku knihovny. Jsou povinni zachovat ve všech prostorách knihovny klid

      a pořádek.

 

2.      Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven povinnosti nahradit způsobenou škodu ani odpovědnosti podle platných předpisů.

 

3.      Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně určenému pracovníkovi knihovny.

 

 

Čl. 6

Pokyny pro využívání výpočetní techniky

 

1.      Uživatel nesmí používat výpočetní techniku knihovny k jiným účelům než k využití služeb poskytovaných knihovnou. Způsob práce uživatele je přesně vymezen internetovým řádem.

 

2.      Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které je mu v nabídce poskytnuto.

 

3.      Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

 

 

4.      Uživatel nesmí:

a)      žádnými prostředky se pokusit získat přístupová práva či privilegovaný stav, který mu nepřísluší. Pokud uživatel získá privilegovaný stav nebo jemu nepříslušející přístupová práva jakýmkoli způsobem (včetně hardwarové nebo softwarové chyby systému), je povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit službě,

b)      vědomě narušovat práci ostatních uživatelů počítačové sítě ani chod a výkonnost sítě jako celku např. nadměrným přetěžováním zdrojů sítě, ani používat síť k přístupům

     do jiných počítačů nebo do jiných sítí či k šíření počítačových virů.

 

5.      Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače nebo sítě; dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

 

6.      Provoz sítě knihovny může být omezen nebo přerušen z důvodů nezbytné technické a softwarové údržby sítě, případně z jiných závažných důvodů.

 

7.      Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.

 

8.      Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) a ostatní předpisy. Případné zneužití dat a informací může být trestné (viz zákon č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech).

 

 

III. Výpůjční řád

 

Čl. 7

Způsoby půjčování

 

1.      Uživatelům se půjčují dokumenty z knihovního fondu při jejich osobním vyhledání

      ve volném výběru, po vyhledání a objednání požadovaného dokumentu uživatelem

      u pracovníka knihovny, případně po objednání uživatelem on-line.

      Dokumenty dosud počítačově nezpracované budou uživateli k dispozici až po době nutné   

      pro jejich uložení do počítačové databáze.

 

2.      Knihovnám nebo institucím se půjčují dokumenty z knihovního fondu v rámci meziknihovních služeb podle vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

 

                       

 

 

                                                             

 

 

                                                                        Čl. 8

Rozhodnutí o půjčování

 

1.      Výpůjčky se uskutečňují v souladu s posláním knihovny. O půjčení dokumentu a jeho způsobu rozhoduje knihovna v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském,

      o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů – autorský 

      zákon.

 

2.      Mimo budovu se zásadně nepůjčují dokumenty:

a)      jestliže by jim hrozilo nebezpeční nenahraditelné ztráty nebo poškození,

b)      jestliže jsou zapotřebí k dennímu provozu knihovny,

c)      jestliže by běžné půjčování bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.)

d)      jestliže byly vypůjčeny ze zahraničních knihoven nebo z českých knihoven, jež stanovily půjčení ve studovně jako podmínku.

 

3.      Unikátní a vzácné fondy, dokumenty zařazené do historických, konzervačních, příp. jiných fondů, dokumenty ohrožené nadměrným opotřebením či krádežemi se půjčují pouze ke zdůvodněným účelům. Způsob doložení, četnost a formu výpůjček určuje knihovna v závislosti na stupni vzácnosti požadovaného dokumentu. Knihovna může rozhodnout o půjčování kopií místo původních dokumentů.

 

 

Čl. 9

Postupy při půjčování

 

1.      Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout, ihned ohlásit všechny závady a ověřit si zápis závad.

 

2.      Uživatel může podávat objednávky on-line (přímo v knihovně nebo prostřednictvím internetu) nebo klasickým způsobem.

 

3.      Uživatel může písemně  (dopisem, elektronickou poštou) či ústně požádat o objednání knih.

 

4.      Knihovna je povinna vyhledat a vypůjčit uživateli žádaný dokument v čase, který je přiměřený provozním poměrům knihovny. Lhůta pro vyhledání a půjčení dokumentů

      po objednávce bez signatury se prodlužuje o dobu nutnou k zjištění a ověření signatury

     dokumentu.

 

5.      Dokument, který je půjčen jinému uživateli, knihovna podle možností a na žádost uživatele rezervuje, případně si uživatel zadá rezervaci on-line. Žádá-li stejný dokument najednou více uživatelů, stanoví se pořadí podle času podání objednávky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 10

Výpůjční lhůty

 

1.      Výpůjční lhůta pro půjčování mimo budovu je u knih a časopisů zpravidla 31 dnů.

 

2.      Výpůjční lhůta může být prodloužena:

a)      u řádných výpůjček mimo budovu se výpůjční lhůta prodlužuje dvakrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení.

 

3.      Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu pro výpůjčky mimo budovu, případně žádat bezodkladné vrácení dokumentu před uplynutím výpůjční  lhůty. Výjimečně stanovenou kratší výpůjční lhůtu pro výpůjčku mimo budovu nelze prodloužit.

 

Čl. 11

Vracení vypůjčeného dokumentu

 

 

 1.  Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si je 

      vypůjčil. Jinak nese odpovědnost  za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit    

      knihovně náklady na opravu dokumentu po případě uhradit škodu jako při ztrátě  

      dokumentu. Je zakázáno zpracovávat text graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním      

      poznámek na okraj nebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat. Je  

      zakázáno jakkoliv ničit kódy vlepené v knihách, zničený kód je nutno uhradit.

 

Čl. 12

Ručení za vypůjčený dokument

 

 

1.   Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu, 

      kdy má dokument vypůjčen.

 

Čl. 13

Obecná ustanovení o půjčování

 

1.  Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.

 

Čl. 14

Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo budovu

 

1.      Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam. Při vracení dokumentu uživatel na vyžádání obdrží potvrzení o vrácení.

 

2.      Vrací-li uživatel vypůjčený dokument výjimečně poštou, je povinen jej řádně  zabalit a poslat doporučeně, nebo zásilku pojistit. Za zásilku ručí až do okamžiku, kdy ji knihovna převzala, nezjistila závady a poslala uživateli potvrzení o vrácení.

 

3.      Jestliže uživatel nevrátí dokument půjčený mimo budovu ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení (poplatek za upomínku).

 

4.      Jestliže uživatel ani po několikanásobném upomenutí dokument půjčený mimo budovu nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.

 

5.      Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

 

Čl. 15

Práva a povinnosti uživatelů ve studovnách

 

1.      Uživatel má právo vypůjčit si do studoven dokumenty z knihovních fondů knihovny.

 

2.      Uživatel má právo užívat ve studovnách volně přístupné fondy, příruční knihovny

      a vyložené noviny a časopisy. Není dovoleno hromadit na stole dokumenty z příručních    

      knihoven.

 

3.      Uživatel má právo vypůjčit si do studoven dokumenty, vypůjčené z fondů českých

      a zahraničních knihoven (meziknihovní služby). Uživatel může studovat ve studovnách

      dokumenty, které si  vypůjčil z jiných knihoven, nebo vlastní tištěné a rozmnožené

      materiály nebo jejich reprodukce.

 

 

Čl. 16

Přístup do studoven

 

1.      Přístup do studoven knihovny je povolen na průkaz uživatele.

 

2.      Uživatelé jsou povinni chovat se ve studovnách tiše  a ohleduplně k ostatním uživatelům

      a řídit se pokyny pracovníků knihovny.

 

3.      Uživatelé mohou ve studovnách používat jen takové psací potřeby, které nemohou způsobit poškození knihovních fondů. Do prostorů studoven se nesmějí vnášet tekutiny

      a potraviny.

 

4.      Uživatelé mohou ke zpracování a reprodukci textů pro vlastní potřebu užívat jen takových prostředků, které nenarušují klid ve studovně. Přenosné elektrické přístroje pro práci s textem je možno používat pouze se souhlasem pracovníka vykonávajícího službu ve studovně. Odběr proudu většího rozsahu z elektrické rozvodné sítě (nad 60 W) může povolit výjimečně pověřený pracovník knihovny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 17

Obsazování míst ve studovnách

 

1.      Uživatel má právo užívat jen jedno pracovní místo;  pokud mu bylo místo stanoveno pracovníkem knihovny, je povinen toto přidělení dodržet. Uživatel, který studuje dokumenty z knihovního fondu knihovny, má nárok na přednostní přidělení místa.

 

2.      Jestliže jsou ve studovně obsazena všechna místa, nemůže se v ní uživatel zdržovat

      a čekat na uvolnění místa. Stejně není dovoleno, aby uživatel rezervoval místo  pro jiného   

      nepřítomné uživatele, nebo se na delší dobu vzdálil.

 

Čl. 18

Meziknihovní služby

 

1. Jestliže dokument není ve fondech knihovny, zprostředkuje knihovna na požádání uživatele

    výpůjčku dokumentu meziknihovní výpůjční službou z  jiné knihovny v ČR podle § 14 KZ,

    vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

 

Čl. 19

Reprografické a jiné kopírovací služby

 

1.      Knihovna může podle povahy dokumentu nahradit jeho půjčení kopií.

 

2.      Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie v českých knihovnách. Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovením o meziknihovních službách. Uživatel, pro kterého byla takto kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními autorského práva a v souladu s ustanoveními knihovny, jež kopii zhotovila.

 

 

Čl. 20

Půjčování na výstavy

 

1.      Smlouva mezi pořadateli výstav a knihovnou stanoví podmínky pro výběr, půjčení, bezpečnost a pojištění knihovních fondů knihovny během přípravy, pořádání a likvidace výstavy.

 

2.      Podle podílu knihovny na množství exponátů a na celkovém pojetí výstavy si může knihovna vyhradit právo být uvedena jako spolupořadatel výstavy.

 

3.      Výpůjční lhůta u exponátů půjčovaných na výstavy zahrnuje dobu trvání výstavy plus deset dnů,  pokud nestanoví smlouva mezi pořadatelem výstavy a knihovnou jinak.

 

 

 

 

 

 

 

IV.

Postihy za nedodržení ustanovení Knihovního řádu

 

Čl. 21

Ztráty a náhrady

 

 

1.      Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu podle ustanovení občanského zákoníku o způsobu náhrady škody za nevrácený dokument nebo za poškození dokumentu.

 

2.      O způsobu náhrady rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením

      do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání

      a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu  

      není možné nebo účelné,  může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném   

      vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.

 

3.      Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.

 

4.      Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

 

 

Čl. 22

Zálohy, kauce a placení předem

 

1.      Při přijímání objednávek služeb za úhradu může knihovna žádat zálohu.

 

2.      Při půjčování mimo budovu může knihovna žádat jako záruku řádného vrácení složení kauce, na kterou knihovna vystaví stvrzenku. Při řádném vrácení výpůjčky předloží uživatel i stvrzenku a knihovna mu kauci vrátí.

 

 

Čl. 23

Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

 

 

1.      Poplatek z prodlení:

a)      povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den.

b)      výše poplatku z prodlení je stanovena v příloze KŘ – Ceníku.

 

 

 

 

2.      Vymáhání nevrácených výpůjček:

a)      knihovna vymáhá upomínkami vrácení dokumentů půjčených mimo budovu. Po pěti bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je pokus o smír vedoucí knihovny) následuje vymáhání právní cestou,

b)      za agendu spojenou s přípravou vymáhání právní cestou se účtuje jednotný poplatek za každou vymáhanou položku na výpůjčním kontě uživatele,

c)      v případě, že knihovna je nucena zahájit vymáhání právní cestou, uživatel je povinen nahradit náklady právního zastoupení. Tyto náklady se řídí příslušnou právní úpravou.

 

3.      Ztráta průkazu uživatele:

za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti  se účtuje manipulační poplatek.

 

4.      Propadnutí kauce:

a)      nedodrží-li uživatel ustanovení KŘ, resp. ustanovení stanovená individuální smlouvou, kauce propadá v plné výši ve prospěch knihovny,

b)      propadnutím kauce nezaniká nárok knihovny na vrácení vypůjčeného dokumentu v řádném stavu, zaplacení poplatků z prodlení, případně nárok na náhradní vyrovnání závazků v souladu s KŘ.

 

Čl. 24

Náhrada všeobecných škod

 

1.      Uživatel (instituce) je povinen (povinna) nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku č. 509/1991 Sb., § 442, odst. 2, kde se stanoví: „Škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu.“).

 

2.      Při poškození, zničení nebo ztrátě dokumentu se požadují tyto náhrady:

a)      uvedení do původního stavu dodáním neporušeného výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a ve vazbě přiměřeně stejné kvality,

b)      jestliže náhrada podle předcházejícího bodu není možná nebo účelná, může knihovna dohodnout s uživatelem náhradu formou dodání jiného vydání dokumentu, případně

       i jiného dokumentu přinejmenším stejné ceny,

c)      požadovat finanční náhradu, která se skládá z těchto položek:
ca) cena dokumentu podle cen na trhu v době ztráty

cb) cena vazby podle cen vazeb obvyklých na trhu v době ztráty (jestliže vazba není

      zahrnuta v ceně dokumentu).

 

3.      Při postupu podle bodů b,c je knihovna oprávněna žádat náhradu v hodnotě celého dokumentu, i když se způsobená škoda týkala jen části dokumentu (např. ztráta jednoho svazku z vícesvazkového dokumentu).

 

4.      Při náhradách podle bodů b,c se navíc vybírá na úhradu znehodnoceného knihovnického zpracování ztraceného nebo zničeného dokumentu, případně na úhradu zpracování náhradního dokumentu poplatek za jeden dokument.

 

5.      Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

 

V.

Závěrečná ustanovení

 

 

Čl. 25

Výjimky z Knihovního řádu

 

1. Výjimky z KŘ povoluje ředitel knihovny nebo jím pověřený pracovník.

 

Čl. 26

Doplňky Knihovního řádu

 

1. Nedílnou součástí KŘ je Ceník a Internetový řád, případně další přílohy.

 

Čl. 27

Účinnost Knihovního řádu

 

Tento knihovní řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2010.

 

VI.

Přílohy Knihovního řádu

 

1.      Smluvní ceny a náhrady

2.      Půjčovní doba

3.      Dodatek KŘ – Provozní řád internetových stanic